1. Všeobecné ustanovenia

Tieto všeobecné obchodné podmienky platia pre nákup v internetovom obchode www.plavecke-pomocky.sk, ďalej upravujú obchodný vzťah medzi predávajúcim (prevádzkovateľ internetového obchodu) a kupujúcim (zákazníkom). Vzťahy, ktoré neupravujú obchodné podmienky prevádzkovateľa sa riadia občianskym zákonníkom č. 40/1964 Zb. a zákonom o ochrane spotrebiteľa č.634/1992 Zb.

Obchodné podmienky sa nevzťahujú na prípady, keď osoba, ktorá má v úmysle nakúpiť tovar od predávajúceho, je právnickou osobou či osobou, ktorá koná pri objednaní tovaru v rámci svojej podnikateľskej činnosti alebo v rámci svojho samostatného výkonu povolania.

Prevádzkovateľ: Ploutvička s.r.o. Steinerova 56, Beroun 26601, Česká republika,  IČO: 06646263 , DIČ: CZ06646263


2. Objednávka a storno objednávky

Objednanie tovaru sa vykonáva prostredníctvom objednávkového formulára - nákupného košíka. Odoslaním objednávky súhlasíte s týmito podmienkami a s uvedenými platobnými podmienkami. Objednávka je záväzná a zrušenie objednávky je možné po telefonickej konzultácii s predávajúcim alebo storno emailom.

3. Cena tovaru

Ceny uvedené pri jednotlivom tovare sú ceny vrátane DPH 21%.

4. Platobné podmienky

Kupujúci má možnosť si vybrať z nasledujúcich spôsobov platby:

1. Dobierka - tovar je platený pri doručení prepravnou službou alebo úhradou na výdajnom mieste

2. Prevodom - (platba vopred) na základe objednávky bude zaslaná elektronickou poštou výzva na platbu. Po zaúčtovaní transakcie na našom bankovom účte bude tovar zaslaný vybraným spôsobom.

3. V hotovosti - iba v prípade osobného odberu tovaru na adrese prevádzky. U objednávok, kde nie je tovar skladom a cena objednávky presahuje 1000, - Kč je možná len platba vopred - prevodom na účet.

5. Dodacie podmienky

Pre dodanie Vami objednaného tovaru je možné zvoliť nasledujúce možnosti:

Osobný odber – tovar si môžete vyzdvihnúť po potvrdení objednávky na vybraných pobočkách a výdajnom miestach Zásielkovňa. Tovar je možné tiež osobne vyzdvihnúť ZADARMO na adrese Steinerova 56, Beroun. Pri osobnom odbere je možná iba hotovostná platba. Platobné karty neprijímame. Pre dohodnutie termínu vyzdvihnutia tovaru Vás budeme kontaktovať e-mailom alebo SMS.

Dodacia lehota -  Vaše objednávky sú obvykle vybavované do 2 pracovných dní. Ak nie je predávajúci schopný objednávku vybaviť v stanovenom termíne, informuje o tomto telefonicky alebo emailom zákazníka. Viac informácií na stránke Spôsoby dopravy

6. Odstúpenie od zmluvy

Vami odoslaná objednávka (kúpna zmluva) sa považuje za záväznú. Zákazník má napriek tomu podľa § 53 ods. 7 Občianskeho zákonníka právo odstúpiť od kúpnej zmluvy a to do 14 kalendárnych dní od prevzatia tovaru. Ak tak chce zákazník urobiť, kontaktuje predávajúceho a písomne ​​uvedie, že odstupuje od zmluvy, kde uvedie číslo objednávky, dátum nákupu a číslo účtu na vrátenie peňazí. Tovar musí zákazník vrátiť nepoškodený, v originálnom neporušenom obale as kompletným obsahom (s návodom, záručným listom a kompletným príslušenstvom). Ak je tovar už nejakým spôsobom spotrebovaný alebo zničený, poskytne kupujúci peňažnú náhradu ako protihodnotu toho, čo už nemôže byť vydané. Ak je vrátený tovar čiastočne (nie úplne) poškodený, môže predávajúci uplatniť na kupujúcom právo na náhradu škody a započítať svoj nárok na vrátenú kúpnu cenu. Predávajúci je v takom prípade povinný vzniknutú škodu preukázať. V tomto prípade vráti predávajúci kupujúcemu len takto zníženú kúpnu cenu. Predávajúci si môže navyše započítať svoje skutočne vynaložené náklady spojené s vrátením tovaru (poštovné).

7. Záručné podmienky

Ak nie je v záručnom liste uvedená dlhšia záručná doba, vzťahuje sa na všetok tovar záruka 24 mesiacov. Tovar, ktorý obsahuje záručný list, ale aj drobný tovar, ktorý záručný list neobsahuje, je nutné reklamovať zaslaním na našu adresu miesta predajne s priloženou kópiou faktúry-paragónu. Záručná doba začína plynúť od prevzatia veci kupujúcim. Záručná doba sa predlžuje o dobu, počas ktorej bol tovar v záručnej oprave. V prípade výmeny tovaru za nový v záručnej dobe začína bežať nová záruka. Záruka sa nevzťahuje na opotrebenie veci spôsobené jej obvyklým užívaním. Reklamačný poriadok tohto elektronického obchodu vychádza z Občianskeho zákonníka č. 40/1964 Zb.

Reklamáciu je možné vykonať iba v prípade, že je tovar stále v záručnej dobe. Záruku však nemožno uznať napr. v týchto prípadoch:

1. tovar je reklamovaný po vypršaní záručnej doby

2. došlo k neoprávnenej zmene údajov v záručnom liste

3. tovar určený na reklamáciu nie je dodaný s originálnymi dokladmi (doklad o kúpe a záručný list)

4. na tovar boli porušené ochranné samolepky či pečate inštalované výrobcom či autorizovaným servisom

5. tovar bol neodborne inštalovaný, upravovaný či opravovaný

6. tovar bol používaný v rozpore s priloženým návodom na použitie

7. nemožno reklamovať tiež bežné opotrebenie tovaru

8. tovar bol poškodený živlami (oheň, blesk, el. výboj, vody, apod.)

8. Ďalšie práva a povinnosti zmluvných strán

8.1. Kupujúci nadobúda vlastníctvo k tovaru zaplatením celej kúpnej ceny tovaru

8.2. Predávajúci nie je vo vzťahu ku kupujúcemu viazaný žiadnymi kódexmi správania v zmysle ustanovenia § 1826 ods. 1 písm. e) občianskeho zákonníka.

8.3. Vybavovanie sťažností spotrebiteľov zaisťuje predávajúci prostredníctvom elektronickej adresy info@plavecke-pomucky.cz.cz. Informáciu o vybavení sťažnosti kupujúceho zašle predávajúci na elektronickú adresu kupujúceho.

8.4. K mimosúdnemu riešeniu spotrebiteľských sporov z kúpnej zmluvy je príslušná Česká obchodná inšpekcia, so sídlom Štěpánska 567/15, 120 00 Praha 2, IČO: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pre riešenie sporov on-line nachádzajúcu sa na internetovej adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využiť pri riešení sporov medzi predávajúcim a kupujúcim z kúpnej zmluvy.

8.5. Predávajúci je oprávnený na predaj tovaru na základe živnostenského oprávnenia. Živnostenskú kontrolu vykonáva v rámci svojej pôsobnosti príslušný živnostenský úrad. Dozor nad oblasťou ochrany osobných údajov vykonáva Úrad pre ochranu osobných údajov. Česká obchodná inšpekcia vykonáva vo vymedzenom rozsahu okrem iného dozor nad dodržiavaním zákona č. 634/1992 Zb. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov.

8.6. Kupujúci týmto preberá na seba nebezpečenstvo zmeny okolností v zmysle § 1765 ods. 2 Občianskeho zákonníka.

9. Ochrana osobných údajov

Nákup tovaru v internetovom obchode na www.plavecke-pomocky.sk je možný iba po oznámení osobných údajov.

9.1. Spoločnosť Ploutvička s.r.o., so sídlom Steinerova 56, Beroun 26601, IČO: 06646263 (ďalej len „predávajúci“ alebo „správca“) spracováva v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov)(ďalej len „Nariadenie“), nasledujúce osobné údaje: - meno, priezvisko - e-mailovú adresu - telefónne číslo - adresu/sídlo

9.2 Vyššie uvedené osobné údaje je nutné spracovať pre odbavenie objednávok a ďalšie plnenie zo zmluvy, pokiaľ medzi vami a predávajúcim dôjde k uzavretiu kúpnej zmluvy. Takéto spracovanie osobných údajov umožňuje článok 6 ods. 1 písm. b) Nariadenie – spracovanie je nevyhnutné pre splnenie zmluvy. Predávajúci spracováva tieto údaje taktiež za účelom evidencie zmluvy a prípadného budúceho uplatnenia a obranu práv a povinností zmluvných strán. Uchovanie a spracovanie osobných údajov je za vyššie uvedeným účelom po dobu 10 rokov od realizácie poslednej časti plnenia podľa zmluvy, ak nepožaduje iný právny predpis uchovanie zmluvnej dokumentácie po dobu dlhšiu. Takéto spracovanie je možné na základe článku 6 ods. 1 písm. c) a f) Nariadenie – spracovanie je nevyhnutné na splnenie právnej povinnosti a na účely oprávnených záujmov správcu.

9.3 Na e-mailovú adresu, prípadne telefónne číslo môžu byť kupujúcemu zasielané novinky a iné obchodné oznámenia, tento postup umožňuje § 7 ods. 3 zákona č.480/2004 Zb., o službách informačnej spoločnosti, pokiaľ ho kupujúci neodmietne. Tieto oznámenia je možné kedykoľvek akýmkoľvek spôsobom – napríklad zaslaním e-mailu alebo kliknutím na odkaz v obchodnom oznámení – odhlásiť.

9.4 Spracovanie osobných údajov je vykonávané spoločnosťou Ploutvička s.r.o. teda správcom osobných údajov. Osobné údaje pre tohto správcu spracovávajú aj spracovatelia: a) Poskytovateľom služby – serverhosting  b) Poskytovateľom služby Zásielkovňa.sk, prevádzkovanej spoločnosťou Zásielkovňa s.r.o., so sídlom Drahobejlova 1019/27, Libeň, 190 00 Praha 9 c) Poskytovateľom prepravnej služby GLS, prevádzkovanej spoločnosťou General Logistics Systems Slovakia, s.r.o., so sídlom Priemyslová 5619/1, 58601 Jihlava Osobné údaje nebudú odovzdané do tretích krajín mimo EÚ.

9.5 Správca nemá osobu tzv. poverenca. Správcu je možné kontaktovať na emailovej adrese: info@plavecke-pomucky.cz.

9.6 Správca osobných údajov, ako prevádzkovateľ webovej stránky Plavecke-pomucky.cz, používa na tejto webovej stránke súbory cookies, ktoré sú tu použité za účelom: - meranie návštevnosti webových stránok a vytváranie štatistík týkajúcich sa návštevnosti a správania návštevníkov na webových stránkach; Základné funkčnosti webových stránok. - Zber cookies za účelom uvedeným vyššie môže byť považované za spracovanie osobných údajov. Takéto spracovanie je možné na základe zákonného dôvodu - oprávneného záujmu správcu, a umožňuje ho článok 6 ods. 1 písm. f) Nariadenie. - Webové stránky je možné používať aj v režime, ktorý neumožňuje zbieranie údajov o správaní návštevníkov webu – tento režim je možné buď nastaviť v rámci nastavenia prehliadača, alebo je možné vzniesť proti takému zberu na základe oprávneného záujmu správcu námietku podľa čl. 21 Nariadenia, ktoré je dostupná v dolnej časti webových stránok. Vaša námietka bude vyhodnotená bezodkladne. Cookies nevyhnutné pre funkčnosť webu budú uchované iba po dobu nevyhnutne potrebnú pre fungovanie webu. - Ak vznesie návštevník námietku proti spracovaniu technických cookies potrebných na fungovanie webových stránok, nie je možné v takom prípade zaručiť plnú funkčnosť a kompatibilitu webových stránok. - Cookies, ktoré sú zbierané za účelom merania návštevnosti webu a vytvárania štatistík týkajúcich sa návštevnosti a správania návštevníkov na webe, sú posudzované v podobe hromadného celku av anonymnej podobe, ktorá neumožňuje identifikáciu jednotlivca. - Zhromaždené cookies súbory sú spracované ďalšími spracovateľmi: Poskytovateľom služby Google Analytics, prevádzkovanej spoločnosťou Google Inc., sídlom 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA;

9.7 Vezmite, prosíme, na vedomie, že podľa Nariadenia máte právo:
• zrušiť kedykoľvek zasielanie obchodných oznámení,
• vzniesť námietku proti spracovaniu na základe oprávneného záujmu správcu,
• požadovať od nás informáciu, aké vaše osobné údaje spracovávame,
• vyžiadať si u nás prístup k týmto údajom a tieto nechať aktualizovať alebo opraviť, poprípade požadovať obmedzenie spracovania,
• požadovať od nás výmaz týchto osobných údajov, výmaz vykonáme, pokiaľ to nebude v rozpore s platnými právnymi predpismi alebo oprávnenými záujmami správcu,
• na prenositeľnosť údajov, pokiaľ ide o automatizované spracovanie na základe súhlasu alebo z dôvodu plnenia zmluvy,
• požadovať kópiu spracovávaných osobných údajov,
• na účinnú súdnu ochranu, ak máte za to, že vaše práva podľa Nariadenia boli porušené v dôsledku spracovania vašich osobných údajov v rozpore s týmto Nariadením,

• podať sťažnosť na Úrade pre ochranu osobných údajov.